Quy định khi tham gia làm việc

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 

Bạn cần đọc điều khoản về dịch vụ của chúng tôi tiếp tục đăng ký coi như bạn đồng ý với các điều khoản sau:
Sử dụng tài khoản do chúng tôi cung cấp:
Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong quá trình làm việc.
không được sử dụng tài khoản của chúng tôi để đăng nhập trái phép vào bất kể phần mềm khác không được cung cấp bởi chúng tôi.
không được sử dụng tài khoản do chúng tôi cung cấp mua bán trao đổi dưới mọi hình thức.

Tài khoản làm việc của bạn:
Là tài khoản do chúng tôi cung cấp bạn có thể dùng tài khoản này đẻ đăng nhập làm việc theo đúng hướng dẫn và các quy đinh của chúng tôi.
Tài khoản làm việc của bạn thường được cung cấp dưới dạng mặc định trên đó đều có các thông tin do chúng tôi cung cấp.
Bạn có quyền sử dụng tài khoản làm việc của mình để làm việc đúng theo các quy định khi làm việc
Sửa đổi và chấm dứt hợp tác của chúng tôi

Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác:
– Khi bạn vi phạm các quy định vể sử dụng tài khoản.
– Khi bạn vi phạm các quy định từng dự án khi làm việc.

Điều khoản về thanh toán:
– Tất cả các tài khoản làm việc của chúng tôi khi cung cấp với từng dự án đều có các quy định về chỉ tiêu khi làm việc để một tài khoản làm việc đủ điều kiện thanh toán càn có các điều kiện sau:

* Tối thiểu thanh toán là 1$. Số tiền thanh toán phải là bội số của 1$
* Tài khoản làm việc phải thực hiện đủ các chỉ tiêu của dự án làm việc khi thanh toan.
* Thông tin tài khoản làm việc yêu cầu thanh toán và thông tin khi đăng ký phải trùng khớp
* Thời gian nhận yêu cầu thanh toán hàng ngày
* Thời gian thực hiện thanh toán trong vòng 24h không bao gồm các ngày lễ.