Hướng dẫn dự án Captchatypers

Hướng dẫn dự án Captchatypers HƯỚNG DẪN (Bạn cần xem các hướng dẫn tại đây để biết cách làm việc) 1 – HƯỚNG DẤN ĐĂNG NHẬP: Sau khi nhận tài khoản làm việc đăng nhập vào đường link sau: http://worker.captchatypers.com/Forms/Login.aspx Sau khi đăng nhập thành công ta có giao diện sau:   Lưu ý: Chọn vào CAPTCHA Entry  để có […]

Read more

Đăng ký dự án Captchatypers

Quy định: Không làm việc bằng điện thoại được Để đăng ký dự án này cần có tài khoản dự án Kolo hoặc 2Captcha đã làm được trên 1000 mã Chúng tôi sẽ kiểm tra thanh toán theo email đăng ký – 1 email có thể đăng ký nhiều tài khoản. Đăng ký sau khi nhận được tài khoản trong vòng […]

Read more

Hướng dẫn kiểm tra tiền dự án Captchatyper

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA SỐ CAPTCHA LÀM ĐƯỢC: Login vào link : http://worker.captchatypers.com/Forms/Login.aspx bằng tài khoản cần kiểm tra – Chọn vào Track Daitails – Ta có giao diện sau: Chọn vào Submit để liệt kê những captcha  bạn gõ đúng : Định dạng giờ thay đổi thành  Tháng / Ngày / Năm nhé Nhập ngày tháng năm theo đúng định dạng rồi chọn Submit […]

Read more